Logotyp MPK Poznań Sp. z o.o.
Kolejka Parkowa Maltanka
UE

solaris_urbino_18_uniaProjekt "Elektryfikacja wybranych linii autobusowych w Poznaniu" o numerze POIS.06.01.00-00-0065/19 jest finansowany ze środków Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko, Oś priorytetowa VI Rozwój niskoemisyjnego transportu zbiorowego w miastach, Działanie 6.1 Rozwój publicznego transportu zbiorowego w miastach.

W ramach projektu zakupiono 37 autobusów niskopodłogowych z napędem elektrycznym, 31 sztuk 12-to metrowych oraz 6 sztuk 18-to metrowych. Wybudowano kolejne punkty ładowania autobusów (Górczyn, Sobieskiego, Kacza i Garbary).

Projekt realizowano na terenie Miasta Poznania w terminie do 30 kwietnia 2022 roku.

Główne cele projektu:

  • dostępność i spójność terytorialna regionu,
  • rozwój form przyjaznych dla środowiska,
  • zwiększenie konkurencyjności transportu zbiorowego,
  • zmniejszenie kosztów obsługi taboru,
  • zmniejszenie zanieczyszczeń komunikacyjnych, emisji CO₂ oraz zmniejszenie hałasu.

Wartość dotacji wyniosła: 86 585 669,94 zł

Całkowita wielkość projektu: 125 308 200,18 zł

wrpo3

Więcej…

prezentacja umowy na zakup 37 autobusow elektrycznychDo 21. autobusów z napędem elektrycznym, które od kilku miesięcy przewożą poznaniaków, w przyszłym roku dołączą kolejne. Ofertę na dostawę 37 zeroemisyjnych pojazdów złożył Solaris Bus & Coach. Dzisiaj Wojciech Tulibacki, prezes Zarządu MPK Poznań Sp. z o. o. oraz Petros Spinaris, wiceprezes firmy Solaris podpisali umowę w tej sprawie.

Więcej…

elektrykiDzięki udzielonemu dofinansowaniu Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne w Poznaniu Sp. z o.o. zakupiło 15 autobusów 18 metrowych z napędem elektrycznym. Projekt jest współrealizowany wraz z Miastem Poznań, które w jego ramach wybuduje zintegrowany węzeł przesiadkowy wraz z towarzyszącą infrastrukturą transportową w obrębie Ronda Rataje.

Cel projektu:
Nadrzędnym celem projektu jest poprawa poziomu i jakości życia społeczności lokalnych oraz ograniczenie zanieczyszczenia powietrza w Mieście Poznaniu, poprzez przyspieszony rozwój czystych, bezpiecznych, spójnych, funkcjonalnych i efektywnych form transportu publicznego i niezmotoryzowanego transportu indywidualnego


Dofinansowanie:
Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Osi Priorytetowej 3 "Energia" Działania 3.3. "Wspieranie strategii nikoemisyjnych w tym mobilność miejska" Poddziałania 3.3.3. "Wspieranie strategii niskoemisyjnych w tym mobilność miejska w ramach ZiT dla MOF Poznania" Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020

Wartość Projektu:
153 753 113,73 zł
Z czego na MPK Poznań przypada:
55 473 000,00 zł
Wartość dofinansowania:
106 611 085,01 zł
Z czego na MPK Poznań przypada:
38 335 000,00 zł

wrpo3
Więcej…
moderus-gamma-dworzec-zachodni-01Dzięki udzielonemu dofinansowaniu Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne w Poznaniu Sp. z o.o. zakupiło 10 tramwajów dwukierunkowych Moderus Beta oraz 50 tramwajów całkowicie niskopodłogowych Moderus Gamma wraz z pakietem narzędzi i wyposażenia dla tych pojazdów.

Planowane efekty:
• poprawa efektywności transportu publicznego
• poprawa stanu środowiska naturalnego
• poprawa komfortu pasażerów
• zwiększenie bezpieczeństwa podróżowania

Okres realizacji projektu:
29.03.2016 – 31.03.2020

Dofinansowanie:
Projekt jest dofinansowany w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014– 2020, Działanie 6.1 – Rozwój publicznego transportu zbiorowego w miastach.

Kwota nakładów całkowitych:
450 303 000,00 zł brutto

Dofinansowanie:
50 000 000,00 zł

pois
Więcej…
question-mark-1019820_640Instytucja Zarządzająca POIiŚ wdrożyła i udostępniła mechanizm umożliwiający sygnalizowanie o potencjalnych nieprawidłowościach lub nadużyciach finansowych. Mechanizm umożliwia zgłaszanie nieprawidłowości poprzez adres e-mail: naduzycia.POIS@mfipr.gov.pl lub specjalny formularz znajdujący się na stronie internetowej: http://www.pois.gov.pl/nieprawidlowosci. Powyższe rozwiązanie przyczyni się do realizacji Programu i ułatwi zgłaszanie nadużyć, mogących mieć negatywny wpływ na jego przebieg.
Więcej informacji na temat mechanizmu znajduje się na stronie internetowej Instytucji Zarządzającej. Więcej…
its-znaki-ue-mapka

Nazwa zadania:
Realizacja Projektu Systemu ITS Poznań – nr zadania ZDM/P/033, ZTM/P/011

Dysponent:
Zarząd Dróg Miejskich w Poznaniu, Zarząd Transportu Miejskiego w Poznaniu

Ogólny opis zadania:
Przedmiotem zadania jest zaprojektowanie, wykonanie i wdrożenie Inteligentnego Systemu Transportu.

Podstawowym obszarem wdrożenia jest część miasta ograniczona ulicami: Dąbrowskiego - św. Wawrzyńca – Żeromskiego – Dąbrowskiego – Roosevelta - Głogowska - granica miasta Poznania. Obejmuje około 100 obiektów sygnalizacji świetlnej oraz flotę transportu publicznego w liczbie ok. 550 pojazdów tramwajowych i autobusowych łącznie.

W ramach projektu wykonano:
- rozbudowę systemu zarządzania ruchem na bazie istniejącej infrastruktury z zachowaniem rozwijanej na przestrzeni lat filozofii dynamicznego, obszarowego sterowania ruchem;

- rozbudowę obecnie istniejącej miejskiej infrastruktury telekomunikacyjnej, a w szczególności światłowodowej sieci teletransmisyjnej: rozbudowę istniejącej sieci szkieletowej oraz zaprojektowanie i wykonanie światłowodowej sieci dostępowej, aby umożliwiała ona komunikację elektroniczną pomiędzy wyniesionymi elementami Systemu zainstalowanymi na terenie miasta z Systemem Centralnym ITS, zapewniającej przesył wszystkich danych cyfrowych pomiędzy tymi elementami, w tym: obrazy z kamer, dane gromadzone przez sterowniki sygnalizacji, informacje dla podróżnych, lokalizacja środków transportu publicznego, itp;

- rozbudowę systemu priorytetów dla tramwajów oraz autobusów w celu przyspieszenia transportu publicznego, system opiera się na rzeczywistych danych o ruchu transportu zbiorowego w szczególności na informacji o odchyleniach od zakładanego rozkładu jazdy;

- opracowano i wdrożono modelu ruchu w sieci ulic umożliwiającego krótkookresową predykcję (prognozowanie) stanów ruchu w sieci i włączenie tego elementu do systemu zarządzania ruchem oraz systemu informowania podróżnych;

- zaprojektowano i wdrożono system informacji dla podróżnych, w tym tablic przystankowych oraz portalu internetowego poprzez który udostępniane są informacje dla podróżujących (predykcja obciążenia sieci drogowej, informacje o parkingach, położeniu pojazdów transportu zbiorowego, itd.) a także możliwe jest planowanie podróży uwzględniające rzeczywiste warunki ruchu pojazdów indywidualnych i transportu zbiorowego;

- realizację systemu tablic (również mobilnych) i znaków zmiennej treści dostarczających kierującym pojazdami istotnych informacji (o zdarzeniach, zagrożeniach, zalecanych objazdach, parkingach);

- dostawę wraz z instalacją elementów systemu bezpieczeństwa drogowego: wideo detekcji zdarzeń, rozbudowę systemu monitoringu wizyjnego, preselekcji wagowej pojazdów przeciążonych;

Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne w Poznaniu Spółka z o.o. otrzymało w użytkowanie od Dysponentów Zadania urządzenia infrastruktury technicznej Systemu Zarządzania Transportem Publicznym będącego składnikiem Systemu ITS Poznań.
Do tej infrastruktury należą urządzenia montowane w pojazdach transportu publicznego i wyposażenie Centrum Zarządzania Transportem Publicznym.

Terminy:
Termin rozpoczęcia – ogłoszenie przetargu –  29 września 2011 r.

Termin zakończenia prac – 30 września 2015 r.

Aktualny stan realizacji:
Uruchomiono system i zakończono prace zgodnie z założonym harmonogramem.

Źródła finansowania:
Środki własne miasta Poznania oraz

Dofinansowanie unijne w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2007– 2013,


Priorytet VIII – Bezpieczeństwo transportu i krajowe sieci transportowe, Działanie 8.3 – Rozwój inteligentnych systemów transportowych.

Kwota nakładów całkowitych: 103 095 565,58 zł w tym kwota dofinansowania: 72 775 551,88 zł

its-logotypy-fe-2014-2020

Więcej…
moderus-betaDzięki udzielonemu dofinansowaniu Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne w Poznaniu Sp. z o.o.

- zakupi m.in. 20 tramwajów niskopodłogowych,

- przeprowadzi modernizację układu 6 zwrotnic w zajezdni tramwajowej przy ul. Głogowskiej wraz z wdrożeniem systemu automatycznego zarządzania ich sterowaniem. W ramach projektu uruchomiony zostanie również system wizualny i łączności, który usprawni logistykę tramwajów w trakcie wjazdu na zajezdnię.

- Ponadto, na trasie PST powstanie 19 tablic informacji pasażerskiej oraz 2 na dworcu na os. Sobieskiego. Przystanki trasy PST (Słowiańska, al. Solidarności, Kurpińskiego, Szymanowskiego) wyposażone zostaną w stojaki dla rowerów oraz tablice informacji pasażerskiej.

- Dodatkowo w ramach projektu powstanie ścieżka rowerowa na trasie Biedrusko - Radojewo o długości 1,67 km łącząca istniejącą infrastrukturę rowerową z przystankiem autobusowym w Radojewie obsługiwanym przez transport aglomeracyjny.

Planowane efekty:
- poprawa efektywności transportu publicznego i usprawnienie integracji różnych form transportu
- poprawa stanu środowiska naturalnego
- poprawa komfortu pasażerów
- zwiększenie bezpieczeństwa podróżowania

Wartość projektu:
96 874 800,00 zł

Dofinansowanie:
67 202 105,00 złlogotypy-projekt-zakup-tramwajow
Więcej…