Logotyp MPK Poznań Sp. z o.o.
Kolejka Parkowa Maltanka
Strona Główna / Dane osobowe

Administratorem czyli podmiotem, który decyduje jak i w jakim celu będą wykorzystywane Państwa dane osobowe, jest Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne w Poznaniu Sp. z o.o., ul. Głogowska 131/133, 60-244 Poznań. Kontakt z Administratorem jest możliwy pod numerem telefonu: 61 839 60 00 i za pośrednictwem adresu e-mail: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.

Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych Osobowych. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych Osobowych jest możliwy pod numerem telefonu: 61 839 60 61 i za pośrednictwem adresu e-mail: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć. .

Cele i podstawy przetwarzania

Będziemy przetwarzać Państwa dane osobowe w oparciu o Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) z dnia 27 kwietnia 2016 r. (DZ. Urz. UE L 2016) w związku z:

 1. zawarciem i wykonaniem (art.6 ust.1 lit. b):
  1. umów o udostępnienie powierzchni w celach reklamowych,
  2. umów zawartych w wyniku udzielenia zamówienia publicznego,
  3. pozostałych umów związanych z prowadzoną działalnością,
 2. realizacją obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze (art. 6 ust. 1 lit. c) tj. :
  1. realizacją obowiązku udzielania odpowiedzi na reklamacje, skargi i wnioski w terminie i na zasadach przewidzianych przepisami,
  2. realizacją obowiązku wystawiania i przechowywani a faktur oraz dokumentów księgowych i podatkowych,
  3. realizacją usługi przewozu,
  4. realizacją obowiązku archiwizacji dokumentów,
 3. koniecznością realizacji prawnie uzasadnionych interesów (art. 6 ust.1 lit. f) tj. :
  1. w celu zapewnienia bezpieczeństwa i ochrony mienia poprzez zastosowanie monitoringu w pojazdach i obiektach,
  2. w celu ewentualnego ustalenia, dochodzenia roszczeń cywilnoprawnych, jeżeli takie się pojawią, a także w celu obrony przed ewentualnymi roszczeniami osób trzecich,
  3. w celu wewnętrznie administracyjnym, w tym analitycznym, archiwalnym, prowadzenia marketingu bezpośredniego.
 4. uzyskaniem od Państwa zgody (Art. 6 ust. 1 lit. a).

Okres przetwarzania danych osobowych

Państwa dane osobowe będą przetwarzane przez Administratora do chwili realizacji zadania, do którego dane osobowe zostały zebrane, a następnie przez okres, w którym mogą ujawnić się lub zostać zgłoszone roszczenia stron i osób trzecich związane z umową lub zadaniem dla którego zebrano dane osobowe. Jeśli chodzi o materiały archiwalne, minimalnie przez czas wynikający z przepisów.

Ponadto, w związku z prowadzeniem przez MPK monitoringu wizyjnego w pojazdach MPK i na obiektach MPK, Państwa dane osobowe w postaci Państwa wizerunku będą przechowywane do czasu nadpisania nagrań monitoringu, nie dłużej jednak niż przez okres 3 (trzech) miesięcy od dnia zapisu nagrania, a w przypadku, w którym nagrania obrazu stanowią dowód w postępowaniu lub MPK powzięła wiadomość, iż mogą one stanowić dowód w postępowaniu, ww. termin ulega przedłużeniu do czasu prawomocnego zakończenia postępowania sądowego, w każdym przypadku nie dłużej jednak niż obowiązujące terminy przedawnienia roszczeń cywilnych i karnych.

W przypadku cofnięcia zgody przez Państwa na przetwarzanie danych osobowych w sytuacji gdy przetwarzanie odbywa się na podstawie takiej zgody, dane te nie będą przetwarzane przez MPK, chyba że istnieje inna podstawa prawna ich przetwarzania.

Komu przekazujemy Państwa dane?

Odbiorcami Państwa danych osobowych są: pracownicy i współpracownicy Administratora, podmioty obsługujące systemy teleinformatyczne i udostępniające narzędzia informacyjne, podmioty świadczące usługi serwisowe, podmioty obsługujące i utrzymujące sieć informatyczną, podmioty współpracujące z Administratorem w zakresie świadczenia usług marketingowych, podmioty świadczące usługi doradcze, prawne, konsultacyjne i audytowe, ubezpieczyciele, a także inne podmioty przetwarzające dane osobowe na podstawie umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych, a także Miasto Poznań Zarząd Transportu Miejskiego w Poznaniu.

Państwa dane osobowe nie będą przekazywane do państw trzecich.

Jakie uprawnienia przysługują Państwu na gruncie RODO?

Przysługuje Państwu prawo do żądania do Administratora:

 1. dostępu do podanych przez Państwa danych osobowych, które Państwa dotyczą, z zastrzeżeniem art. 15 ust. 3 RODO (art. 15 RODO);
 2. sprostowania danych (art. 16 RODO);
 3. usunięcia podanych przez Państwa danych osobowych tj. „prawo do bycia zapomnianym” (art. 17 RODO);
 4. ograniczenia przetwarzania Państwa danych osobowych (art. 18 RODO);
 5. przeniesienia Państwa danych osobowych (art. 20 RODO);
 6. cofnięcia udzielonej zgody na przetwarzanie danych w dowolnym momencie, co nie będzie miało wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

Przysługuje Państwu ponadto prawo – w przypadku przetwarzania danych osobowych opartych na prawnie uzasadnionym interesie Administratora tj. art. 6 ust 1 lit. f) RODO, do wniesienia w dowolnym momencie sprzeciwu, na podstawie art. 21 RODO. Zgodnie z tym, Administrator nie będzie mógł przetwarzać danych osobowych objętych sprzeciwem na tej podstawie, chyba że wykaże on istnienie ważnych prawnie uzasadnionych podstaw do przetwarzania, nadrzędnych wobec interesów, praw i wolności osoby, której dane dotyczą, lub podstaw do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.

Powyższe prawa mogą Państwo realizować w następujący sposób:

 1. poprzez kontakt z powołanym przez Administratora Inspektorem Danych Osobowych pod numerem telefonu: 61839 6061 lub za pośrednictwem poczty elektronicznej: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.
 2. poprzez przesłanie pisemnego żądania na adres siedziby Administratora: Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne w Poznaniu Sp. z o.o., ul. Głogowska 131/133, 60-244 Poznań. - przy czym Administrator będzie rozpatrywał tylko takie żądania - przesłane zarówno za pośrednictwem adresu e-mail lub pisemnie na adres MPK, które pozwolą na zidentyfikowanie osoby, której dane dotyczą.

Skarga do organu nadzoru

Mają Państwo prawo w dowolnym momencie wnieść skargę do organu nadzorczego tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, jeżeli uważają, że przetwarzanie ich danych osobowych przez Administratora narusza obowiązujące przepisy prawa.


Przejdź do: Polityka Prywatności i Polityka Plików Cookies Miejskiego Przedsiębiorstwa Komunikacyjnego w Poznaniu Sp. z o.o.