Logotyp MPK Poznań Sp. z o.o.
Kolejka Parkowa Maltanka
Strona Główna / Kontakt / Zgłoszenie nieprawidłowości

Obecnie do dokonywania zgłoszeń nieprawidłowości dla pracowników oraz osób objętych wewnętrzną procedurą MPK dotyczącą zgłaszania nieprawidłowości zastosowanie znajdują odpowiednio przepisy Dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady UE 2019/1937 z dnia 23 października 2019 r. w sprawie ochrony osób zgłaszających naruszenia prawa Unii.

Poniższy formularz przeznaczony do zgłaszania naruszeń w MPK, wprowadzony zgodnie z procedurą F6-09-01 (wyd. I), na adres: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.

Niniejszy formularz przeznaczony jest dla osób posiadających status pracownika w rozumieniu Kodeksu Pracy oraz:

 • osób zatrudnionych na umowie zlecenia lub innej formie cywilnoprawnej;
 • wspólników oraz osób będących członkami organu zarządzającego lub nadzorczego MPK,
 • wolontariuszy, stażystów, bez względu na to czy otrzymują oni wynagrodzenie,
 • osób dokonujących zgłoszenia w przypadku, gdy dokonują one zgłoszenia lub ujawnienia publicznego informacji na temat naruszeń, jakie uzyskały w ramach stosunku pracy, który już ustał;
 • osób dokonujących zgłoszenia, których stosunek pracy ma zostać dopiero nawiązany, w przypadku gdy informacje na temat naruszeń uzyskano w trakcie procesu rekrutacji lub innych negocjacji poprzedzających zawarcie umowy.

Możesz dokonać zgłoszenia również zewnętrznie lub wyłącznie zewnętrznie z pominięciem procedury wewnętrznej.

Kanał zewnętrzny działa analogicznie do kanału wewnętrznego, czyli chroni tożsamość Twoją i osób podanych w zgłoszeniu. Zostaniesz poinformowany o przyjęciu zgłoszenia (7 dni) i podjętych działaniach następczych (do 3 miesięcy).

Zgodnie z projektowaną ustawą zgłoszenia zewnętrzne należy kierować do organu centralnego. W Polsce organem centralnym jest Rzecznik Praw Obywatelskich.

Rzecznik Praw Obywatelskich dokona wstępnej weryfikacji Twojego zgłoszenia, zadecyduje o przyjęciu i ewentualnym przekazaniu organom właściwym do podjęcia działań następczych.

Dokładny regulamin zgłoszeń zewnętrznych winien znajdować się na stronie Rzecznika Praw Obywatelskich.Oświadczam, że dokonując niniejszego zgłoszenia:

 1. Działam w dobrej wierze
 2. Posiadam uzasadnione przekonanie, że zawarte w ujawnionej informacji zarzuty są prawdziwe
 3. Nie dokonuję ujawnienia w celu osiągnięcia korzyści
 4. Ujawnione informacje są zgodne ze stanem mojej wiedzy i ujawniłem wszystkie znane mi fakty i okoliczności dotyczące przedmiotu zgłoszenia
 5. Znana jest mi obowiązująca w MPK procedura zgłaszania przypadków nieprawidłowości oraz ochrony osób dokonujących zgłoszeń
 6. Zapoznałem się z klauzulą informacyjną dotyczącą przetwarzania danych osobowych