Logotyp MPK Poznań Sp. z o.o.
Kolejka Parkowa Maltanka
Strona Główna / Reklama / Regulamin

ZASADY REALIZACJI USŁUG REKLAMOWYCH w MPK Poznań Sp. z o.o. (od 01.03.2022)

Niniejsze Zasady regulują zagadnienia związane z udostępnianiem powierzchni przeznaczonych pod ekspozycję reklam, umiejscowionych na/w środkach komunikacji miejskiej.

Zakres świadczonych usług.

§ 1.
 1. W ramach usług związanych z udostępnianiem powierzchni reklamowych wyklejanych folią, MPK Poznań Sp. z o. o. (dalej MPK) dysponuje miedzy innymi następującymi rodzajami zewnętrznych powierzchni na pojazdach komunikacji miejskiej:
  1. w ramach wagonu tramwajowego Moderus Beta MF02AC (jednokierunkowy) - powierzchnię ściany bocznej, po stronie bezdrzwiowej bez szyb (moduł skrajny),
  2. w ramach wagonu tramwajowego Moderus Beta MF02AC (jednokierunkowy) powierzchnię ściany bocznej, po stronie bezdrzwiowej bez szyb (burta tramwaju),
  3. w ramach reklamy na tylnej ścianie autobusu (fullback) powierzchnię obejmującą również tylną szybę na autobusach nieobjętych okresem gwarancyjnym (szyba + klapa silnika),
  4. powierzchnię wyłącznie tylnej szyby, na autobusach objętych okresem gwarancyjnym.
 2. W przypadku stosowania każdej reklamy, której grafika obejmuje również szyby, Zamawiający ma obowiązek zastosowania perforowanej folii PCV typu „one-way-vision” w dowolnej technologii druku. Grafiki mogą być zabezpieczone w dowolny sposób, jednak pod warunkiem zapewnienia co najmniej 60% przepuszczalności światła patrząc od strony wewnętrznej pojazdu oraz zachowaniu estetycznego wyglądu pojazdu.
 3. Zabrania się:
  1. nanoszenia reklam na:
   1. drzwiach autobusów, na szybach w drzwiach tramwajów,
   2. szybach kabiny prowadzącego pojazd,
   3. szybach stanowiących wyjście awaryjne,
   4. pierwszej szybie za pierwszymi drzwiami,
   5. fugach wokół okien,
   6. na szybach po stronie drzwiowej,
   7. więcej niż 60% wszystkich szyb,
   8. zasłaniania wyświetlaczy informacyjnych;
  2. docinania reklamy na pojeździe.
  Przy naklejaniu folii na szyby konieczne jest zachowanie minimum 5 mm przerw dylatacyjnych pomiędzy szybą a uszczelką. Ponadto szyby oklejane folią perforowaną winny zostać stosownie oznakowane, a MPK musi wraz z projektem reklamy otrzymać od Zamawiającego specyfikację użytych materiałów.
 4. Zabronione jest nanoszenie elementów graficznych na powierzchnie zewnętrzne, zarezerwowane na logo MPK, herb Miasta Poznania, znak informacyjny Zarządu Transportu Miejskiego w Poznaniu, numery taborowe i piktogramy informacyjne wynikające z Normy Zakładowej MPK.
 5. W każdej reklamie zewnętrznej, w której występują ciemne barwy, zmniejszające widoczność pojazdu, muszą zostać umieszczone elementy graficzne w ostrych, jaskrawych kolorach. Niedopuszczalne jest stosowanie bardzo ciemnych kolorów na przedniej i tylnej powierzchni pojazdu oraz nanoszenie elementów odblaskowych.
 6. Z uwagi na niedopuszczalność klejenia folią listew ochronnych i kratek wentylacyjnych wagonów tramwajowych, dopuszcza się ich malowanie w kolorze reklamy.
 7. Powierzchnie pojazdów oraz poszczególnych ich elementów, na których reklamy zewnętrznej nie wolno nanosić – winny pozostać nienaruszone, tzn. ich kolorystyka musi być zgodna z aktualnie obowiązującą w tym zakresie normą zakładową.
 8. Wewnątrz pojazdów, reklamy mogą być umieszczane:
  1. w przeznaczonych do tego celu ramkach w formatach A4, A3, 90x30 cm i 32x37 cm,
  2. w ramach oparć siedzeń pasażerskich w formacie A4 i A3 przy użyciu materiałów ustalonych z MPK przed akceptacją projektu reklamy (montowane po minimum 10 szt. w pojeździe),
  3. na uchwytach pasażerskich (przy wykorzystaniu nośników będących własnością zamawiającego), na ekranach LCD.
 9. Niedopuszczalne jest naklejanie plakatów reklamowych na szybach (w tym wiatrołapach).
 10. MPK zastrzega sobie prawo świadczenia usług reklamowych w drodze indywidualnych ustaleń między stronami, w tym z pominięciem lub modyfikacją niniejszych Zasad.
 11. Zamawiający montuje reklamę wewnątrz pojazdu za pośrednictwem firmy wskazanej przez pracownika MPK, przeszkolonej pod względem BHP. Firma ta pobiera osobną opłatę za montaż i demontaż. Wymiana materiałów reklamowych odbywa się na takich samych zasadach jak jej montaż.

Warunki świadczenia usług reklamowych

§ 2.
 1. Wszelkie sprawy związane z realizacją usług reklamowych prowadzi i koordynuje Biuro Komunikacji Społecznej MPK - ul. Głogowska 131/133, 60-244 Poznań, tel. 61 839 62 01, fax 61 839 62 09, email: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć. .
 2. MPK świadczy usługi reklamowe w zakresie regulowanym niniejszymi zasadami na podstawie umów zawieranych między Zamawiającym a MPK, poprzez zatwierdzenie przez MPK zamówienia. Wzory zamówień na określone usługi stanowią następujące Załączniki do niniejszych Zasad:
  1. nr 2 - odnośnie ekspozycji reklamy wewnętrznej,
  2. nr 3 - odnośnie ekspozycji reklamy zewnętrznej,
  3. nr 6 - odnośnie reklamy na ekranach LCD.
  Wedle wyboru MPK zatwierdzenie zamówienia może nastąpić poprzez podpisanie przez strony stosownego dokumentu umowy (dalej Umowy) w szczególności, gdy określony przez Zamawiającego zakres zamówienia nie jest objęty odpowiednim wzorem zamówienia lub warunki świadczenia usług reklamowych przez MPK miałyby stanowić odstępstwo od niniejszych Zasad, tj. wykraczać poza ich treść lub regulować pewne postanowienia odmiennie. W przypadku różnicy między treścią niniejszych Zasad, a treścią umowy pierwszeństwo stosowania mają zapisy umowy.
 3. Wszelkie urządzenia reklamowe i materiały montowane wewnątrz pojazdów muszą spełniać wymogi, określone przepisami powszechnie obowiązującego prawa oraz odpowiednich aktualnych norm w tym zakresie.
 4. Wszelkie umowy, w tym również zawierane w formie zamówienia, a także zatwierdzenie zamówienia przez MPK oraz zmiany do umów wymagają zachowania formy pisemnej pod rygorem nieważności.
 5. Przed zawarciem umowy MPK ma prawo odmowy ekspozycji reklamy bez podania przyczyn, w takim przypadku nie dochodzi do realizacji usługi a Zamawiający nie ma prawa dochodzenia jakichkolwiek roszczeń wobec MPK z tego tytułu.
 6. Zawarcie umowy następuje z dniem potwierdzenia zamówienia przez MPK lub podpisania przez strony Umowy.
 7. Zapewnienie bezpieczeństwa pracy osób realizujących umowy po stronie Zamawiającego należy do Zamawiającego. Zamawiający może dopuścić do realizacji umów określone przez siebie osoby wyłącznie po uprzednim przeszkoleniu, o którym mowa w § 5 ust. 9.

Udostępnienie pojazdu pod reklamę

§ 3.
 1. Zamawiający składając zamówienie nie jest uprawniony do wiążącego dla MPK wyboru typu pojazdu pod ekspozycję reklamy ani konkretnej linii komunikacyjnej, na której dany pojazd/dane pojazdy będą eksploatowane.
 2. Warunkiem przyjęcia zamówienia do realizacji i udostępnienia powierzchni pod ekspozycję reklamy, jest zatwierdzenie zamówienia przez MPK lub podpisanie przez strony Umowy, które muszą być poprzedzone:
  1. weryfikacją Zamawiającego przez MPK pod względem uregulowania wszystkich należności za wcześniejsze Zamówienia;
  2. uzyskaniem przez Zamawiającego akceptacji pełnobarwnego projektu reklamy, przesłanego na adres mailowy jak w § 2 ust. 1 lub dostarczenie go (w formie elektronicznej) w inny sposób do Biura Komunikacji Społecznej. W przypadku zmiany naniesionej reklamy w trakcie ekspozycji, również konieczna jest akceptacja poprawionego/nowego projektu,
  3. przedłożeniem przez Zamawiającego aktualnego odpisu z Krajowego Rejestru Sądowego (KRS) lub w przypadku osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą – zaświadczenia o str. 4 wpisie w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEiDG), jak również dokumentu potwierdzającego nr PESEL,
  4. wedle potrzeby przedłożeniem na żądanie MPK innych dokumentów niż wskazane w pkt. 2),
  5. w przypadku reklamy elektronicznej – wcześniejszym jej dostosowaniem do wymogów przedstawionych przez MPK,
  6. potwierdzeniem przez MPK technicznej możliwości realizacji zamówienia.

Treść i zmiany reklamy

§ 4.
 1. Zamawiający odpowiada za treść i formę reklamy. Nie dopuszcza się aby usługa reklamowa eksponowała treści, które:
  1. są przesycone erotyzmem oraz zawierają elementy i treści pornograficzne,
  2. nakłaniają do nienawiści czy przemocy w stosunku do jakiejkolwiek organizacji, osoby lub grupy osób,
  3. zawierają treści dyskryminujące, w szczególności ze względu na rasę, przekonania religijne, płeć, preferencje seksualne czy narodowość,
  4. deprecjonują komunikację miejską, godzą w wizerunek MPK i Miasta Poznania,
  5. zawierają treści i wizualizacje przedstawiające przedmiotowe traktowanie człowieka i uwłaczają jego godności (np. reklamy przedstawiające sceny przemocy),
  6. naruszają przyjęte zasady współżycia społecznego oraz dobre obyczaje,
  7. propagują postawy kwestionujące prawa zwierząt, sugerując niehumanitarne traktowanie zwierząt (z wyjątkiem potrzeb kampanii społecznych),
  8. zachęcają do korzystania z rzeczy i przedmiotów mogących stwarzać zagrożenie dla użytkownika oraz jego otoczenia,
  9. zachęcają do negatywnych zachowań i postaw zagrażających szeroko pojętemu bezpieczeństwu,
  10. zachęcają do używania produktów: tytoniowych, e-papierosów, narkotyków i alkoholu (w tym 0%),
  11. są sprzeczne z przepisami prawa,
  12. są sprzeczne z Kodeksem Etyki Reklam,
  13. stanowią nieuczciwą konkurencję.
 2. Składając zamówienie, Zamawiający oświadcza, że posiada stosowną zgodę na wykorzystanie widocznych w projekcie reklamy wizerunków osób oraz przedmiotów – w pełnym zakresie objętym umową i że nie narusza praw osób trzecich, w tym praw autorskich. W przypadku wystąpienia do MPK przez osobę trzecią z roszczeniami związanymi z ekspozycją reklamy, Zamawiający jest zobowiązany do ich zaspokojenia, a tym samym zwolnienia MPK od obowiązku świadczeń z tego tytułu, względnie do zwrotu poniesionych przez MPK wydatków związanych z takimi roszczeniami.
 3. MPK zastrzega sobie prawo do usunięcia – na koszt Zamawiającego – reklamy, która jest niezgodna z zatwierdzonym projektem, bez prawa Zamawiającego do jakichkolwiek roszczeń z tego tytułu.
 4. W trakcie realizacji zamówienia Zamawiający może dokonywać zmian treści reklamy wyłącznie za zgodą MPK. Zmiana projektu reklamy oznacza jej ponowne wykonanie, zgodnie z warunkami umowy, jednak nie częściej niż raz w miesiącu.

Warunki prac związanych z reklamą

§ 5.
 1. Powierzchnie przeznaczone do nałożenia reklamy na pojazdach określone są w aktualnie obowiązującej normie zakładowej MPK oraz w niniejszych Zasadach.
 2. Z uwzględnieniem pozostałych zapisów w niniejszych Zasadach wszelkie prace związane z wykonaniem, zmianą, odnowieniem, naprawą oraz usunięciem reklamy na/w pojazdach wykonuje Zamawiający na własny koszt i ryzyko. Zamawiający wykonując wszelkie prace związane z reklamą na/w pojazdach jest zobowiązany do przestrzegania wszelkich wymagań technicznych oraz zasad postępowania właściwych dla danego typu pojazdu w tym zakresie (w tym wymagań producenta pojazdu), dla zachowania uprawnień gwarancyjnych pojazdu oraz powierzchni reklamowej w stanie nienaruszonym.
 3. MPK wyznacza wszelkie terminy prac w związku z reklamą.
 4. Zamawiający ma obowiązek wykonywać wszelkie prace związane z reklamą na/w pojeździe w terminie wyznaczonym przez pracownika MPK oraz jest zobowiązany do potwierdzenia wskazanego terminu (data i godzina) bezpośrednio z danym wydziałem obsług tramwajów/autobusów. Jeżeli Zamawiający nie dotrzyma terminu, na jego wniosek możliwe jest udostępnienie pojazdu w terminie późniejszym.
 5. W przypadku nie przystąpienia do prac związanych z reklamą na/w pojeździe w wyznaczonym terminie, bez uprzedniego poinformowania MPK z minimum 2-dniowym (dni robocze od poniedziałku do piątku) wyprzedzeniem, powoduje obciążenie Zamawiającego karą umowną w związku z przedłużonym postojem pojazdu – w wysokości 1000 zł /dzień, liczonym do czasu ponownego uruchomienia pojazdu.
 6. Wszelkie prace związane z wykonaniem, zmianą, odnowieniem, naprawą reklamy na/w pojazdach odbywają się na terenach wydziałów obsług taboru tramwajowego/autobusowego – na podstawie formularza „Protokół odbioru pojazdu”, którego wzór stanowi Załącznik nr 4 do niniejszych Zasad. Ww. protokół:
  1. winien być wystawiony w 2 egzemplarzach, z których jeden pozostaje w wydziale obsług taboru tramwajowego/autobusowego, drugi zaś otrzymuje Zamawiający,
  2. bezwzględnie musi zostać podpisany ze strony MPK przez mistrza wydziału (lub innego pracownika przez niego wyznaczonego), którego pojazd został udostępniony pod reklamę oraz przez Zamawiającego (lub wyznaczoną przez niego osobę) – każdorazowo po wykonaniu przez Zamawiającego prac w nim określonych,
  3. musi zawierać fotografie naniesionej reklamy, wykonane przez Zamawiającego (lub wyznaczoną przez niego osobę) w obecności mistrza wydziału (lub innego pracownika przez niego wyznaczonego). Zdjęcia w formie elektronicznej powinny zostać dostarczone do Biura Komunikacji Społecznej lub przesłane na adres Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć. , w terminie 2 dni kalendarzowych od daty montażu/demontażu reklamy.
 7. Zamawiający jest obowiązany wypełnić „Kartę Wykonawcy/Zamawiającego Reklamę” (F7-06-4), której wzór stanowi Załącznik nr 5 do Zasad, wystawioną przez wydział obsług tramwajów/autobusów, na którego terenie będzie wykonywał prace związane z reklamą, w 2 egzemplarzach, z których jeden pozostaje w tym wydziale, drugi zaś otrzymuje Zamawiający.
 8. Wejście przedstawicieli Zamawiającego na teren MPK odbywa się wyłącznie na podstawie przepustek imiennych. Wystawiane są one pracownikom nanoszącym reklamę na podstawie danych (imię, nazwisko, numer dowodu osobistego, marka i nr rejestracyjny samochodu) przesłanych przez Zamawiającego na adres e-mailowy Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć. .
 9. Zamawiający lub przedstawiciele Zamawiającego co najmniej na 7 dni przed planowanym rozpoczęciem realizacji umowy są zobowiązani do zgłoszenia się do MPK celem odebrania informacji od przedstawiciela MPK o zagrożeniach dla zdrowia i życia występujących na terenie, na którym mają być wykonywane prace – zgodnie z postanowieniami zawartymi w „Zasadach prowadzenia szkoleń pracowników z zakresu bhp i p.poż oraz ich dokumentowania”, stanowiących akt wykonawczy do Regulaminu pracy MPK. Jednocześnie Zamawiający ponosi pełną odpowiedzialność za przestrzeganie przepisów BHP i p.poż. przez niego lub osoby, którymi posługuje się przy wykonywaniu umowy podczas wszelkich prac związanych z nanoszeniem reklamy, jej konserwacją czy likwidacją. Zamawiający lub osoba, którą posługuje się przy wykonywaniu umowy oraz przedstawiciel MPK obustronnie potwierdzają pisemnie przekazanie i otrzymanie informacji, o których mowa w niniejszym przepisie na dokumencie, o którym mowa w ust. 7.
 10. Wykonawca zobowiązany jest niezwłocznie do składania pisemnego raportu o każdej z wykonywanych prac pracownikowi Biura Komunikacji Społecznej ze szczególnym uwzględnieniem trudności w realizacji oraz powstałych podczas prac uszkodzeń na pojeździe.
 11. Odpady i zanieczyszczenia powstające podczas prac związanych z reklamą, w tym również na/w pojeździe, muszą zostać usunięte i zagospodarowane przez Zamawiającego. Zamawiający jako wytwórca odpadów, o których mowa w zdaniu poprzedzającym ponosi odpowiedzialność za ich zgodne z powszechnie obowiązującym prawem usuwanie i zagospodarowanie. Odpady winny być usuwane z terenu MPK niezwłocznie. Na żądanie MPK, Zamawiający obowiązany jest przedstawić dokument potwierdzający utylizację wszystkich niebezpiecznych odpadów powstałych podczas prac związanych z reklamą.

Eksploatacja reklamy, Uszkodzenie reklamy i odpowiedzialność odszkodowawcza

§ 6.
 1. Zamawiający zobowiązany jest dbać o estetyczny wygląd reklamy przez cały okres jej eksponowania.
 2. W przypadku wystąpienia uszkodzenia reklamy lub gdy reklama nie spełnia wymagania wskazanego w ust. 1, Zamawiający zobowiązany jest do:
  1. dokonywania napraw lub odnowienia reklamy – niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie do 7 dni kalendarzowych od daty powiadomienia przez MPK,
  2. usunięcia przez niego graffiti – niezwłocznie, nie później niż w terminie do 3 dni kalendarzowych od otrzymania informacji od pracownika MPK.
  Powiadomienie, o którym mowa powyżej może nastąpić mailowo lub pisemnie przez Pracownika Biura Komunikacji Społecznej, mistrza wydziału obsług lub pracownika nadzorującego infrastrukturę. W przypadku, gdy Zamawiający nie wywiąże się ze zobowiązań, o których mowa w pkt. 1 i 2 w wyznaczonych terminach liczonych od powiadomienia przez MPK – MPK może zlecić wykonanie powyższych prac własnym służbom lub firmie zewnętrznej, na koszt Zamawiającego. Prace, o których mowa w tym przepisie nie powodują zawieszenia biegu umowy.
 3. W przypadkach, o których mowa w ust. 2 Zamawiający ma prawo w terminie określonym na naprawę, odnowienie lub usunięcie grafiki zamiast dokonywać powyższych prac zrezygnować z kontynuacji ekspozycji reklamy. Zobowiązany jest poinformować o tym fakcie pracownika Biura Komunikacji Społecznej najpóźniej do momentu upływu odpowiednich terminów podanych w zdaniu poprzedzającym, na piśmie, pod rygorem nieważności oraz dokonać demontażu reklamy zgodnie z zasadami opisanymi w § 7. Umowa ulega w takim przypadku zakończeniu z momentem demontażu reklamy, a uiszczone z góry opłaty za ekspozycję reklamy nie podlegają zwrotowi.
 4. W przypadku awarii technicznej pojazdu z reklamą bądź jego uczestnictwa w wypadku, powodującym konieczność wycofania pojazdu z ruchu, MPK obowiązana jest do usunięcia uszkodzeń technicznych pojazdu w jak najkrótszym czasie.
 5. MPK udostępniając pojazdy do ekspozycji reklamy, zobowiązuje się do eksploatacji pojazdów, zgodnie z potrzebami przewozowymi, według obowiązującego układu linii i częstotliwości kursowania z uwzględnieniem cykli eksploatacyjnych. Okresowe przeglądy techniczne w wymiarze średnio 2 dni w każdym miesiącu kalendarzowym dla każdego pojazdu nie mają wpływu na określone powyżej założenia. MPK jest zobligowana do poinformowania Zamawiającego – w formie pisemnej lub mailem– o wszelkich uszkodzeniach pojazdu z reklamą, powodujących wycofanie jednostki z ruchu na okres powyżej kolejnych 7 dni kalendarzowych.
 6. MPK zobowiązuje się do odpowiedniego przedłużenia ekspozycji reklam na pojazdach wycofanych z ruchu na okres powyżej kolejnych 7 dni kalendarzowych. Okres przedłużenia zostanie obliczony proporcjonalnie do okresu wycofania pojazdu z ruchu powyżej 7 dni kalendarzowych.
 7. W przypadku konieczności kasacji pojazdu z reklamą lub jego długotrwałego (tj. trwającego powyżej jednego miesiąca) odstawienia na skutek zdarzenia, pożaru, remontu itp. zdarzeń losowych, Zamawiający może – na własny koszt – odtworzyć reklamę na innym, podstawionym przez MPK pojeździe i eksponować ją w okresie, jaki pozostał do zakończenia ekspozycji zgodnie z umową (z uwzględnieniem czasu przestoju). W przypadku nie wskazania nowego pojazdu do odtworzenia reklamy umowa ulega wygaśnięciu, a MPK, na wniosek Zamawiającego, zobowiązana jest zwrócić mu uiszczone z góry opłaty za ekspozycję reklamy w wysokości proporcjonalnej do okresu, przez który reklama nie była eksponowana, zgodnie z tą umową liczonego od daty stwierdzenia przez MPK konieczność kasacji lub odstawienia pojazdu do momentu jej zakończenia. Jeżeli Zamawiający nie podejmuje się w wyznaczonym przez MPK terminie odtworzenia reklamy mimo podstawienia przez MPK innego pojazdu umowa wygasa z upływem tego terminu, a uiszczone z góry opłaty za ekspozycję reklamy nie podlegają zwrotowi.
 8. Reklama ani nośniki reklamowe należące do Zamawiającego nie są chronione przez MPK ubezpieczeniem obejmującym ryzyko spowodowane np. kolizją drogową, wypadkiem, dewastacją lub innym zdarzeniem losowym. W związku z powyższym:
  1. na Zamawiającym spoczywa ryzyko poniesione z tytułu uszkodzenia reklamy,
  2. Zamawiający nie ma prawa do wysuwania wobec MPK jakichkolwiek roszczeń odszkodowawczych,
  3. Zamawiający może – na własny koszt – dokonać ubezpieczenia reklamy u dowolnie wybranego przez siebie ubezpieczyciela.
  W przypadku uszkodzenia ubezpieczonej reklamy raport ze zdarzenia otrzyma jedynie ubezpieczyciel na pisemną prośbę.
 9. MPK, na pisemny wniosek Zamawiającego, zobowiązana jest do przedłożenia na piśmie zestawienia pełnego uruchomienia pojazdu z reklamą za okres ujęty w umowie.
 10. MPK przyjmuje obowiązek dbania o czystość pojazdu z reklamą w takim zakresie, jak dla pozostałych pojazdów liniowych.
 11. W przypadku zastrzeżeń co do jakości lub sposobu realizacji prac związanych z wykonaniem, nanoszeniem, zmianą, odnowieniem naprawą oraz usunięciem reklamy wykonywanych przez Zamawiającego, niezależnie od innych konsekwencji przewidzianych niniejszymi Zasadami, MPK może nałożyć karę umowną w wysokości 1.000,00 zł za każdy stwierdzony przypadek.
 12. Zamawiający odpowiada względem MPK za wszelkie uszkodzenia mienia MPK jakie powstały w związku z udostępnieniem powierzchni reklamowych Zamawiającemu, w szczególności Zamawiający odpowiada za uszkodzenia mienia MPK spowodowane pracami związanymi z montażem, odnowieniem, naprawą lub demontażem reklamy.
 13. Niezależnie od innych zapisów niniejszych Zasad MPK nie ponosi odpowiedzialności z tytułu braku realizacji usług reklamowych z przyczyn niezależnych, w tym w szczególności:
  1. uszkodzenia reklamy lub nośników reklamowych przez osobę trzecią,
  2. decyzji dysponentów nieruchomości, a także organów administracji rządowej lub samorządowej, w tym w szczególności zarządców dróg, urzędów właściwych dla spraw str. 9 budowlanych lub ZTM, dotyczących pośrednio lub bezpośrednio wykonywania usług reklamowych objętych umową,
  3. zaistnienia warunków pogodowych uniemożliwiających realizację umowy w całości lub w części,
  4. zaistnienia przypadku siły wyższej uniemożliwiającego w całości lub w części realizację umowy, w tym w szczególności stanu klęski żywiołowej, stanu wojny, stanu wyjątkowego, wypadków drogowych, strajków, akcji protestacyjnych, katastrof budowlanych, zamachów terrorystycznych, a także zamknięcia dostępu do określonych obszarów przez władze państwowe lub samorządowe.

Zasady usunięcia reklamy

§ 7.
 1. Zamawiający zobowiązany jest przekazać pracownikowi Biura Komunikacji Społecznej informację o chęci przedłużenia umowy (wydłużenia ekspozycji nałożonej reklamy), najpóźniej na 7 dni roboczych (od poniedziałku do piątku) przed wygaśnięciem umowy lub poinformować o planowanym przeprowadzeniu demontażu reklam.
 2. W przypadku wygaśnięcia/rozwiązania umowy, Zamawiający obowiązany jest – przywrócić pojazd po demontażu reklamy do stanu nie gorszego niż przed montażem reklamy, poprzez usunięcie reklamy w terminie wskazanym przez MPK nie dłuższym niż 4 dni kalendarzowe od daty wygaśnięcia/rozwiązania umowy. Okres ten może ulec zmianie po wcześniejszej akceptacji MPK.
 3. Jeżeli usunięcie reklamy spowoduje uszkodzenie powierzchni lakierniczej pojazdu, Zamawiający obowiązany jest – według decyzji mistrza wydziału, do którego należy pojazd, z zastrzeżeniem dalszej części tego przepisu po pkt. 2):
  1. dokonać naprawy powłoki lakierniczej (na własny koszt), pokryć koszty naprawy wykonanej przez MPK (pkt. 3 stosuje się odpowiednio), a w tym, gdy powłoka lakiernicza pojazdu objęta jest gwarancją udzieloną na ten pojazd pokryć koszty naprawy koniecznej dla zachowania uprawnień gwarancyjnych dla tego pojazdu, względnie, ustalić z MPK inny sposób naprawy według wymagań MPK w tym zakresie. Naprawa powłoki lakierniczej musi być przeprowadzona zgodnie z obowiązującą w tym zakresie normą zakładową oraz technologią lakierowania dla danego typu pojazdu,
  2. oczyścić dokładnie pojazd z resztek kleju środkami nie powodującymi uszkodzeń malatury,
  3. W przypadku konieczności wykonania naprawy powłoki lakierniczej autobusu, z zastrzeżeniem odmiennej decyzji MPK, wszelkie prace w tym zakresie wykonywane są jedynie przez MPK, a ich koszty Zamawiający jest zobowiązany pokryć na podstawie przedstawionej przez MPK kalkulacji naprawy w terminie 7 dni kalendarzowych od przekazania Zamawiającemu odpowiedniego dokumentu księgowego w tym zakresie,
  4. Do momentu naprawy powłoki lakierniczej, na żądanie MPK wymaga się użycia tymczasowej folii w kolorach taboru zgodnie z normą zakładową.
  Prace, do których wykonania jest zobowiązany Zamawiający zgodnie z pkt. 1) i 2) nie mogą trwać dłużej niż 7 dni kalendarzowych, chyba że MPK postanowi inaczej.
 4. Procedura odbioru technicznego pojazdu po usunięciu z niego reklamy jest identyczna jak w przypadku odbioru po nałożeniu reklamy, tj. przebiega zgodnie z postanowieniami § 5 ust. 6. W przypadku konieczności wykonania prac, o których mowa w ust. 4 obowiązek ich wykonania zaznacza się w treści protokołu odbioru wraz z określeniem terminu na ich wykonanie. Po wykonaniu tych prac strony podpisują nowy protokół z odpowiednim zastosowaniem § 5 ust. 6 .
 5. Przepis § 5 ust. 8 i 9 stosuje się odpowiednio odnośnie prac związanych z usunięciem reklamy.
 6. Niedotrzymanie przez Zamawiającego terminów usunięcia reklamy lub naprawy bądź oczyszczenia pojazdu, powodują możliwość wykonania tych prac przez MPK na koszt Zamawiającego.
 7. W przypadku wykonywania napraw powierzchni reklamowych przez Zamawiającego, MPK ma prawo naliczenia kary umownej za każdy dzień opóźnienia w wykonaniu takiej naprawy, względem terminu wyznaczonego na jej wykonanie przez MPK w wysokości 1000 zł.

Płatności

§ 8.
 1. Za udostępnienie powierzchni pod ekspozycję reklamy, Zamawiający reguluje należność zgodnie z aktualnie obowiązującym cennikiem, stanowiącym Załącznik nr 1 do niniejszych Zasad. Podane ceny są cenami netto, do których doliczany będzie obowiązujący podatek VAT.
 2. Należna opłata brutto musi zostać przekazana przez Zamawiającego na konto MPK, z góry w terminie 14 dni kalendarzowych od daty zatwierdzenia zamówienia lub podpisania Umowy przed przystąpieniem do prac związanych z nałożeniem reklamy, a w przypadku umów gdzie czas ekspozycji jest dłuższy niż miesiąc, może być również przekazywana w równych ratach miesięcznych, z tym że pierwsza rata winna być przekazana w terminie 14 dni kalendarzowych od daty zatwierdzenia zamówienia lub podpisania Umowy przed przystąpieniem do prac związanych z nałożeniem reklamy. Przewidziana niniejszym przepisem płatność w ratach nie dotyczy ekspozycji reklamy wewnętrznej w pojazdach, która musi być opłacona z góry.
 3. MPK wystawi fakturę VAT w terminie 14 dni od daty wpłaty pierwszej należności. Kolejne należności będą regulowane przez Zamawiającego w terminie 14 dni kalendarzowych od daty wystawienia przez MPK faktur w cyklu miesięcznym. Za datę płatności uważa się datę uznania rachunku bankowego MPK.
 4. Wszelkie koszty związane z opracowaniem projektu, przygotowaniem powierzchni pod reklamę, jej naniesieniem, odnowieniem i demontażem oraz opłaty za zajęcie pasa drogowego – pokrywa Zamawiający.
 5. W przypadku nieuiszczenia zapłaty w terminie (dotyczy kolejnych faktur z płatnością w ratach lub pierwszej z płatnością po montażu), MPK naliczy ustawowe odsetki za opóźnienie.
 6. W przypadku zalegania z płatnością za ekspozycję reklamy, nie ma możliwości składania kolejnych zamówień.
 7. Za bezumowne eksponowanie reklamy w przypadku niedochowania terminu usunięcia reklamy określonego zgodnie z § 7 ust. 3 pkt. 1 lub 2 Zamawiający obowiązany jest do uregulowania kwoty należnej MPK Poznań Sp. z o.o. w wysokości 200% stawki wynikającej z umowy– proporcjonalnie do ilości dni naliczonych od momentu zakończenia umowy do momentu faktycznej likwidacji reklamy.
 8. Należności z tytułu realizacji umowy będą regulowane przez Zamawiającego w pełnej wysokości niezależnie od faktycznego eksponowania reklamy, a przede wszystkim w przypadku niewykorzystania udostępnionej powierzchni reklamowej z przyczyn leżących po stronie Zamawiającego. Przerwy w ekspozycji reklamy przewidziane niniejszymi Zasadami nie powodują obniżenia należności z tytułu realizacji umowy za dany okres.
 9. Zamawiający upoważnia MPK do wystawiania faktur bez podpisu Zamawiającego.
 10. Zamawiający mają prawo do uzyskania następujących rabatów w zależności od liczby aktualnie eksploatowanych jednostek (przez 1 jednostkę rozumie się 1 pociąg tramwajowy lub 1 autobus):
  1. w wysokości 2% aktualnej ceny na reklamę – przy eksploatacji od 5 do 10 jednostek,
  2. w wysokości 4% aktualnej ceny na reklamę – przy eksploatacji od 11 do 20 jednostek,
  3. w wysokości 6% aktualnej ceny na reklamę – przy eksploatacji od 21 do 50 jednostek,
  4. w wysokości 10% aktualnej ceny na reklamę – przy eksploatacji 51 i więcej jednostek,
  5. w wysokości 2% aktualnej ceny na reklamę w ramkach przy minimalnym zamówieniu 100 szt. na okres min. 1 miesiąca,
  6. w wysokości 5% aktualnej ceny na reklamę w ramkach przy minimalnym zamówieniu 200 szt. na okres min. 1 miesiąca,
  7. w wysokości 5 % aktualnej ceny na ekranach LCD przy ekspozycji powyżej miesiąca
 11. W przypadku gdy bezpośrednim zamawiającym są jednostki miejskie przysługuje im prawo do uzyskania rabatu w wysokości do 50% aktualnej ceny na reklamę.
 12. Zamawiający mają prawo do uzyskania rabatu w wysokości do 50% aktualnej ceny w przypadku działalności non-profit dla organizacji pożytku publicznego: organizacji pozarządowych, fundacji i stowarzyszeń zajmujących się np. wolontariatem, działalnością charytatywną itp. (w przypadku gdy reklama nie nosi znamion komercji).
 13. W przypadku niekorzystnej sytuacji na rynku reklamy MPK dopuszcza możliwość wprowadzenia dodatkowych rabatów.

Wygaśnięcie lub rozwiązanie umowy

§ 9.
 1. Umowa wygasa wraz z upływem okresu ekspozycji reklamy.
 2. MPK może wypowiedzieć umowę zawartą na okres ekspozycji reklamy dłuższy niż 3 miesiące z zachowaniem 1 – miesięcznego okresu wypowiedzenia. Uiszczone z góry opłaty za ekspozycję reklamy podlegają w takim przypadku proporcjonalnemu zwrotowi za niewykorzystany okres.
 3. MPK może wypowiedzieć każdą umowę ze skutkiem natychmiastowym w przypadku gdy decyzją władz Miasta Poznania lub w związku z uchwaleniem nowych bądź zmianą istniejących przepisów prawa MPK będzie zmuszone zaprzestać świadczenia usług przewidzianych niniejszymi Zasadami.
 4. MPK może wypowiedzieć umowę ze skutkiem natychmiastowym w przypadku:
  1. niezapłacenia przez Zamawiającego należności wskazanej w wezwaniu do zapłaty – w terminie 5 dni od jego doręczenia,
  2. niedokonania zmiany, naprawy lub odnowienia reklamy – w terminie określonym w wezwaniu do jej zmiany, naprawy lub odnowienia,
  3. innego rażącego nieprzestrzegania jej postanowień przez Zamawiającego.
 5. W przypadku rozwiązania umowy przez MPK z przyczyn zawinionych przez Zamawiającego, Zamawiający tytułem kary umownej zrzeka się prawa do żądania zwrotu zapłaconych z góry należności za okres ekspozycji reklamy. Jeżeli należność przewidziana tym przepisem byłaby niższa niż 20% łącznej należności brutto za ekspozycję reklamy przewidzianej umową, to MPK ma prawo naliczenia uzupełniającej kary umownej stanowiącej różnicę między 20% łącznej należności brutto za ekspozycję reklamy przewidzianej umową, a kwotą zapłaconą z góry.

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych

§ 10.

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, MPK informuję, że:

 1. administratorem czyli podmiotem decydującym o celach i środkach przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne z siedzibą w Poznaniu (MPK) 60-244 przy ul. Głogowskiej 131/133;
 2. w MPK wyznaczono Inspektora Ochrony Danych Osobowych, z którym może się Pani/Pan skontaktować w sprawach ochrony i przetwarzania swoich danych osobowych pod adresem e-mail: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć. lub pisemnie na adres siedziby MPK wskazany w ppkt 1);
 3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu zawarcia umowy (Umowy) i jej realizacji co stanowi o zgodnym z prawem przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych w oparciu o przesłankę legalności przetwarzania o której mowa w art. 6 ust. 1 lit b RODO;
 4. Pani/Pana dane osobowe mogą być udostępniane innym podmiotom jeżeli obowiązek taki będzie wynikać z przepisów prawa. Do Pani/Pana danych mogą też mieć dostęp podmioty przetwarzające dane w imieniu MPK, np. podwykonawcy, podmioty świadczące pomoc prawną, usługi informatyczne, usługi niszczenia dokumentów, jak również inni administratorzy danych osobowych przetwarzający dane we własnym imieniu, np. podmioty prowadzące działalność pocztową lub kurierską.
 5. Pani/Pan dane osobowe będą przetwarzane przez okres przewidziany przepisami prawa w tym zakresie, w tym przez okres przechowywania dokumentacji określony w przepisach powszechnych i uregulowaniach wewnętrznych MPK w zakresie archiwizacji dokumentów, a także w okresie dochodzenia roszczeń wynikających z przepisów prawa.
 6. podanie przez Panią/Pana danych osobowych ma charakter dobrowolny, ale jest konieczne do nawiązania współpracy z MPK w zakresie realizacji usług reklamowych;
 7. w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;
 8. posiada Pani/Pan:
  1. na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących;
  2. na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych ;
  3. na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO;
  4. prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;
 9. nie przysługuje Pani/Panu:
  1. w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;
  2. prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;
  3. na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. b RODO.

Postanowienia końcowe

§ 11.
 1. Odpowiedzialność odszkodowawcza MPK ograniczona jest do rzeczywistej straty Zamawiającego.
 2. MPK ma prawo dochodzenia odszkodowania uzupełniającego w przypadku gdy poniesiona szkoda przewyższa zastrzeżone kary umowne.
 3. Kary umowne mogą być naliczane kumulatywnie.
 4. Zamawiający zobowiązuje się powiadomić MPK o każdej zmianie formy prawnej, adresu lub nazwy Zamawiającego, sposobu reprezentacji, itp.
 5. W razie niewykonania obowiązku, o którym mowa w ust. 4 Zamawiający ponosi odpowiedzialność za powstałe skutki prawne zaniechania powiadomienia.
 6. Wszelkie doręczenia na adresy wskazane w zamówieniu/Umowie lub ostatnim powiadomieniu o zmianie adresu uważa się za doręczone prawidłowo.
 7. Odnośnie zawartych umów w kwestiach nieuregulowanych odpowiednie zastosowanie znajdują przepisy Kodeksu Cywilnego oraz innych właściwych przepisów obowiązującego prawa.
 8. Wszystkie odstępstwa od regulaminu mogą zostać wykonane za pisemną zgodą Prezesa Zarządu.

Wejście w życie Zasad

§ 12.
 1. Niniejsze Zasady wchodzą w życie z dniem 01.03.2022.
 2. Do umów na świadczenie usług reklamowych przez MPK zawartych na podstawie poprzednio obowiązującego Regulaminu mają nadal zastosowanie zapisy tego Regulaminu, z tym, że dla ewentualnego przedłużenia tych umów lub zmiany ich warunków konieczne jest zawarcie nowej umowy według niniejszych Zasad.

Załączniki do Zasad:

 • nr 1 - Cennik usług reklamowych MPK Poznań Sp. z o.o.;
 • nr 2 - Formularz zamówienia - reklama wewnętrzna;
 • nr 3 - Formularz zamówienia - reklama zewnętrzna;
 • nr 4 - Protokół zdawczo-odbiorczy pojazdu;
 • nr 5 - Karta wykonawcy/zamawiającego reklamę;
 • nr 6 - Formularz zamówienia- reklamy na ekranach LCD

Powyższe załączniki dostępne są w spakowanym poniżej pliku *.zip